วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ต้นไม้มงคลหัวข้อโครงงาน                   การพัฒนาเว็บบล็อก(Blogger)  เรื่อง ต้นไม้มงคล
ประเภทของโครงงาน       โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ผู้เสนอโครงงาน                 :  เด็กชายภูมิรพี  น้อยวรรณะ            
                                        
                                               :  เด็กชายภูรินท์  นันทพานิช         
                                                   
                                               :  นายพีรวิชญ์  ยิ้มเกิด                     
ครูที่ปรึกษาโครงงาน         :  อาจารย์ ทิพวรรณ ทีอุทิศ
ปีการศึกษา                           :     2558


                             
ในการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก เว็บบล็อก(Blogger)
เรื่อง ไม้มงคล  นี้ ผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาเอกสารและจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  

                        2.1  ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
                         2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับ ไม้มงคล  
                         2.3  เว็บบล็อก(Blogger)


2.1  ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
                         เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึง เทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ    การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่ง        ในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ ยังต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน ยกตัวอย่าง เช่น เครื่องเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์) เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบเครือข่าย (การสื่อสาร) โดยมีการส่งข้อมูลต่างๆ ไปยังเครื่องลูก (ข้อมูลแบบมัลติมีเดีย)           ในบางครั้งจะมีการใช้ชื่อว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information and communications technology ย่อว่า ICT)
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                         สามารถอธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของผู้คนไว้ 6 ข้อ ดังต่อไปนี้
1.        เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ
2.        เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก ที่ทำให้ ระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศ ความเชื่อมโยงของเครือข่ายสารสนเทศทำให้เกิดสังคมโลกาภิวัฒน์
3.        เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้องค์กรมีลักษณะผูกพัน มีการบังคับบัญชาแบบแนวราบมากขึ้น หน่วยธุรกิจมีขนาดเล็กลง และเชื่อมโยงกันกับหน่วยธุรกิจอื่นเป็นเครือข่าย การดำเนินธุรกิจมี  การแข่งขันกันในด้านความเร็ว โดยอาศัยการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวสนับสนุน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
4.        เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัส และสามารถตอบสนองตามความต้องการการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ที่เลือกได้เอง
5.        เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดสภาพทางการทำงานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา
6.        เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการวางแผนการดำเนินการระยะยาวขึ้น อีกทั้งยังทำให้วิถีการตัดสินใจ หรือเลือกทางเลือกได้ละเอียดขึ้น

2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับ ไม้มงคล           
                         2.2.1  ความหมายของไม้มงคล
                         ต้นไม้มงคล  คือ ต้นไม้ที่เป็นมงคล เป็นความเชื่อที่เชื่อว่า ถ้าเจ้าของบ้านได้ปลูก    ต้นไม้มุงคุล ”  ต่าง ๆ ไว้ให้ถูกทิศทางในบ้านแล้ว จะทำให้เจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นมีความสุข ความเจริญ อยู่เย็นเป็นสุข